Ochrona środowiska

Elektrownie wodne, fotowoltaiczne i wiatrowe jako czyste i odnawialne źródła energii sprzyjają ograniczeniom zmian klimatu poprzez redukcję naszej zależności od energii wytwarzanej z wykorzystaniem paliw kopalnych.

Priorytetem działań Spółki Energa Wytwarzanie SA jest prowadzenie działalności zgodnie i w oparciu o przepisy ochrony środowiska. Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu wykluczenie potencjalnych zagrożeń dla środowiska, wynikających z eksploatacji elektrowni. Od strony formalnoprawnej skutkuje to posiadaniem wszystkich wymaganych prawem zgód środowiskowych na prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka posiada pozwolenia wodnoprawne na pobór wód z ujęć głębinowych, eksploatację urządzeń ujmujących wodę, eksploatację oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków do odbiornika, decyzje wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pozwolenia na wytwarzanie i zbieranie odpadów. Stworzony został sprawnie działający system środowiskowy zapewniający eksploatację urządzeń i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla środowiska i zdrowia ludzi. Wdrażamy idee prośrodowiskowe i mamy nadzieję, że taki wizerunek naszej Spółki pozostanie w świadomości ludzi, którym bliska jest troska o środowisko.

MEW Borowo

 

Budowa przepławek dla ryb

Przepławka dla ryb stanowi nierozłączny element budowy nowych elektrowni wodnych. Koncepcje budowy przepławek, uwzględniające wygodne drogi wodne budowane specjalnie dla ryb, aby zapewnić im bezpieczną i komfortową wędrówkę rzekami, są konsultowane z uznanymi specjalistami z dziedziny ichtiologii. Stopniowo budowane są przepławki dla ryb przy istniejących już obiektach, nawet z początku ubiegłego wieku. Z uwagi na ilość posiadanych obiektów hydrotechnicznych (w sumie 46 elektrowni wodnych), proces ten musi być rozłożony w czasie z uwagi na możliwości techniczne i finansowe Spółki. Koszty budowy przepławek są duże, zaś procedury związane z uzyskaniem pełnej dokumentacji i wszystkich uzgodnień administracyjnych długie, dlatego sukcesywnie przystępujemy do udrażniania cieków wodnych.

Przepławka

Gospodarka odpadowa

W elektrowniach powstają odpady w związku z eksploatacją instalacji należących do spółki. Gospodarka odpadowa prowadzona jest na podstawie wydanych decyzji na wytwarzanie i zbieranie odpadów oraz przyjętej Instrukcji gospodarowania odpadami, która wdraża i określa zasady prawidłowego postępowania z odpadami.

Spółka segreguje wytwarzane odpady i przekazuje je do utylizacji odbiorcom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie ich gospodarowania. Stworzone zostały jednolite procedury postępowania z wytworzonymi odpadami, zgodnie z przepisami ochrony środowiska i jednocześnie uwzględniające specyfikę położenia poszczególnych obiektów i możliwości odbioru odpadów przez wyspecjalizowane firmy.

IMGP2929

Gospodarka wodno-ściekowa

Instalacje elektrowni wyposażone zostały w urządzenia wykluczające skażenie środowiska w przypadku awarii. Transformatory posiadają misy olejowe, a elektrownie wodne wyposażone są w zapory przeciwolejowe zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się ewentualnego rozlewu olejowego z elektrowni wodnej do odbiornika. Każda elektrownia wyposażona jest w podręczne zestawy ekologiczne do usuwania wszelkiego rodzaju rozlewu substancji niebezpiecznych (m.in. ropopochodnych).

Spółka eksploatuje oczyszczalnie ścieków bytowych i technologicznych. Ścieki przed odprowadzaniem do odbiornika poddawane są oczyszczeniu. Stworzono wewnętrzny system kontroli prawidłowej eksploatacji tych oczyszczalni, na tyle skuteczny, aby odprowadzane ścieki zachowywały parametry narzucone posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, a możliwości wystąpienia poważniejszych awarii zostały ograniczone do minimum.

IMGP2914

Zarybianie rzek

Rosnąca świadomość ekologiczna nie pozwala obecnie na zbyt dużą ingerencję w środowisko i dlatego, przy każdym nowo budowanym stopniu wodnym, należy zapewnić urządzenia umożliwiające migrację organizmów wodnych zgodną ze stanem sprzed budowy stopnia. Doceniając problem podejmujemy działania zmierzające do zapewnienia rybom pokonania stopnia wodnego również przy naszych starych elektrowniach wodnych budując przepławki. W miejscu gdzie przepławek jeszcze nie ma, ponoszone są koszty zarybień.

Spółka Energa Wytwarzanie SA jest w pełni świadoma, że rzeki stwarzają duże możliwości rozwoju gospodarczego. W związku z czym dba o ich dobrą kondycję. Partycypuje w kosztach zarybień m.in. na rzekach tj.: Radunia, Wierzyca, Łyna, Pasłęka, Wałsza, Łupawa i Słupia (wraz z dopływami). Rocznie Spółka przyczynia się do wpuszczania do rzek setek tysięcy sztuk narybku. Uczestniczy w zarybianiu jezior i rzek zgodnie z ich charakterem. Oznacza to, że są wprowadzane do nich wyłącznie gatunki, które występują w stanie naturalnym i nie są gatunkami obcymi. To bardzo ważne, aby prowadząc zarybienia określonymi gatunkami, zostały zachowane odpowiednie proporcje, gwarantujące zachowanie wodnego ekosystemu w równowadze biologicznej.

Nad każdym z kolejnych zarybień czuwają ichtiolodzy. Nadzorują oni cały proces zarybiania. Spółka doskonale zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za racjonalne kształtowanie środowiska i stara się pomóc w gospodarowaniu jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

System zarządzania środowiskowo-energetycznego

Energa Wytwarzanie S.A. wraz z kluczowymi Spółkami Grupy ENERGA, wdrożyła system zarządzania środowiskowo-energetyczny zgodny z Rozporządzeniem EMAS, normą ISO 14001 oraz normą ISO 50001. Polityka środowiskowo-energetyczna Grupy Energa określa ogólne zamiary i kierunek rozwoju działania Spółki w odniesieniu do efektów jej działalności środowiskowej oraz efektywności energetycznej. Zobowiązuje do utrzymania zgodności ze wszystkimi zobowiązaniami, w szczególności mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, systematycznej poprawy efektów działalności, ograniczania negatywnego wpływu na środowisko oraz poprawy wyniku energetycznego. Stwarza ramy funkcjonowania, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe oraz energetyczne.
Misja Grupy Energa Rozwijamy się dostarczając najlepsze rozwiązanie naszym klientom jest podstawą, na której oparta jest strategia i działania.
Wizją Grupy jest realizowanie w sposób zrównoważony celów akcjonariuszy, klientów, pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Zgodnie z powyższym, ograniczanie wpływu na środowisko jest jednym z głównych filarów strategii utrzymania wiodącej pozycji wśród polskich przedsiębiorstw energetycznych.

Stabilne osiąganie tego wyzwania mają zapewniać działania organizacyjne i inwestycyjne, w szczególności podejmowane przez Linię Biznesową Wytwarzania:

  • modernizacje urządzeń w celu poprawy sprawności wytwarzania i efektywności energetycznej,
  • rozwój OZE w oparciu o środki własne oraz mechanizmy wsparcia zewnętrznego (farmy wiatrowe, fotowoltaika, biomasa, energetyka wodna) i źródeł niskoemisyjnych (bloki gazowo-parowe),
  • racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, w tym także, w ramach przedsięwzięć celu publicznego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i przeciwdziałania zagrożeniom klęsk żywiołowych,
  • ograniczanie strat ciepła,
  • ograniczanie powstawania odpadów i ich efektywne zagospodarowywanie,
  • zaangażowanie w działania na rzecz innowacyjnego pozyskiwania i magazynowania energii

Zasady i wymagania środowiskowe, wydanie III

Więcej informacji na stronie internetowej: https://grupa.energa.pl/otoczenie/polityka