Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o. o.

ul. Torowa 115
62-800 Kalisz

tel. 62 766 69 25
fax 62 763 22 34
cieplokaliskie@energa.pl
www.cieplokaliskie.com.pl

Działalność spółki

 

Głównym celem działalności spółki Energa Ciepło Kaliskie jest zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną.

Spółka oferuje ponadto usługę kompleksowej eksploatacji węzłów cieplnych przyłączonych do Sieci Ciepłowniczej Miasta Kalisza, jak również usługi laboratoryjne w zakresie wykonywania badań węgla kamiennego, oleju elektroizolacyjnego i turbinowego oraz wody.

Miejska sieć ciepłownicza zasilana jest z dwóch źródeł ciepła:

  • Ciepłownia Rejonowa przy  Al. Wojska Polskiego 33 -  jest własnością Energi Ciepła Kaliskiego.
  • Elektrociepłownia Kalisz – jest własnością Energi Kogeneracji Sp. z o.o.

Łączna długość wysokoparametrowej miejskiej sieci ciepłowniczej to 65,56 km, natomiast technologiczna sieć stałotemperaturowa ma długość ok. 1,75 km.

W ramach projektu "Efektywna dystrybucja energii na 2015 r." zostało do wykonania 2,42 km sieci preizolowanej.

WP 20160905 10 20 33 Pro

Historia

Spółka Ciepło Kaliskie została powołana do życia aktem notarialnym w dniu 4 października 2011 roku.

Początkowo kapitał zakładowy Spółki wynosił 100.000 zł., a właścicielem 100 % udziałów było Miasto Kalisz.

W kwietniu 2012 roku Miasto Kalisz wniosło do Spółki aport w postaci stanowiącego jego własność mienia ciepłowniczego, tworzącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego.

Dnia 5 kwietnia 2013 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraziło zgodę na zbycie przez jedynego wspólnika – Miasto Kalisz 90% udziałów Spółki.

W wyniku podpisania w dniu  9 kwietnia 2013 umowy sprzedaży właścicielem 90% udziałów Spółki stała się Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, a Ciepło Kaliskie stało się jednym z podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Energa.

1 kwietnia 2014 roku nastąpiło przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Energa Elektrociepłownia Kalisz SA na rzecz spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o..

W dniu 3 kwietnia 2014 r. Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Energa Elektrociepłownia Kalisz SA (obecnie w likwidacji) z siedzibą w Kaliszu i  Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu zawarły porozumienie w sprawie przejęcia praw i obowiązków z umowy o świadczenie usług eksploatacyjnych. Spółka Energa Elektrociepłownia Kalisz SA (obecnie w likwidacji) z siedzibą w Kaliszu przeniosła na rzecz Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług eksploatacyjnych. Jednocześnie Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu wyraziło zgodę na przejęcie przez Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z powyższej umowy, co oznacza iż Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. wstąpiło w prawa i obowiązki Spółki Energa Elektrociepłownia Kalisz SA (obecnie w likwidacji).

Z dniem 19 listopada zmianie uległa struktura udziałowców w Spółce Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. W chwili obecnej Energa Kogeneracja Sp. z o.o. posiada 91,24% udziałów, Miasto Kalisz - 8,76%.

W dniu 23 listopada 2015 r. Spółka  Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

WP 20160905 10 22 11 Pro