Nabór otwarty na partnerów

Na podstawie art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.9), Energa Wytwarzanie SA inicjuje projekt partnerski i zamierza dokonać wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 4 tej ustawy, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania. 

 

W związku z planami Energa Wytwarzanie SA, zwanej dalej Zamawiającym, w zakresie modernizacji małych elektrowni wodnych, spółka ogłasza nabór otwarty na partnera naukowego projektu badawczo-rozwojowego, którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu modernizacji. 

Partner ma podpisać z Energa Wytwarzanie SA umowę i wystąpić w konsorcjum w celu pozyskania środków unijnych w ramach funduszy FENG dla konsorcjów w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM PROJEKCIE

 

Projekt będzie realizowany przez Energa Wytwarzanie SA 

 

Działania przewidziane w projekcie:

 

 1. Przygotowanie założeń projektu, w tym określenie jego zakresu, 
 2. Zdefiniowanie części badawczo-rozwojowej, w tym uwzględnienie kwestii wydajności energetycznej źródeł, prognozowania ich stabilności, uwzględniania aktualnego i przyszłego stanu prawnego,
 3. Wsparcie w zakresie opracowania docelowego modelu funkcjonowania małych elektrowni wodnych, 
 4. Przeprowadzenie testów proponowanych rozwiązań, zbadanie ich skuteczności, przygotowanie modeli cyfrowych oraz rzeczywistych, zbudowanie prototypu,
 5. Inne działania zmierzające do uzyskania celów projektu, 
 6. Współpraca z otoczeniem biznesowym, naukowym i samorządowym,
 7. Działania komunikacyjne, wspierające cele społeczne i naukowe projektu, 
 8. Inne działania mające na celu realizację celów projektu, 

 

 

ZAKRES ZADAŃ PARTNERSTWA 

 

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie złożony w ramach ww. konkursu. 

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zamawiającego przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności rola naukowa, badawcza, doradcza. 

Zamawiający zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami określonymi na etapie diagnozy sytuacji problemowej.

Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

W szczególności partner powinien posiadać status jednostki naukowo-badawczej, kadrę naukową oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań związanych z obiektami typu małe elektrownie wodne, potwierdzone stosownymi dokumentami. 

Partner musi również posiadać doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej adekwatnych do specyfiki projektu oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

Istotą realizacji projektu w partnerstwie jest wspólna realizacja projektu przez podmioty wnoszące do partnerstwa różnorodne zasoby (ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe, a także potencjału społecznego). Udział partnerów musi być adekwatny do celów projektu.

 

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać

 

 1. Krótki opis dotychczasowej działalności danej instytucji, potwierdzające stan faktyczny i wymagania wskazane powyżej, 
 2. Krótki opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję zakresu realizacji działań określonych w wymaganiach, 
 3. Wykaz kadry, którą dysponuje kandydat i może wskazać do realizacji projektu,
 4. Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 5. Dokument potwierdzający status jednostki naukowo-badawczej, 

 

 

Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 

Zamawiający dokona oceny zgłoszeń i przyzna odpowiednią liczbę punktów, na podstawie której dokona wyboru partnera. Spełnianie wymogów formalnych – dopuszczenie oferty do dalszej oceny; 

 

 1. Spójność koncepcji z założonymi celami projektu (max 10 pkt.); 
 2. Doświadczenie kadry naukowej zgodne z celami projektu (max 10 pkt.); 
 3. Ocena merytoryczna koncepcji (max 30 pkt.); 

W ramach niniejszego kryterium każdy z dwóch członków komisji ds. Ofert indywidualnie dokona oceny przedstawionej przez Wykonawcę propozycji. W każdym kryterium każda z osób oceniających może przyznać 0 pkt lub odpowiednią liczbę punktów, wynikającą z oceny.

W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta i spełni wymogi formalne – Zamawiający wybierze ją i przedstawi do dalszego procedowania. 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, tj. do dnia 31.01.2024r.  Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

2. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć elektronicznie e-mailem na adresy: joanna.jakielaszek@energa.pl oraz kancelaria.ew@energa.pl 

Zamawiający każdorazowo potwierdzi otrzymanie oferty elektronicznie. 

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 

 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
 • zmian w treści ogłoszenia w otwartym naborze, przy czym każdorazowa zmiana będzie opublikowana,
 • negocjacji działań planowanych w ramach projektu z wybranym Partnerem,
 • zawarcia umowy partnerskiej z wybranym Partnerem, a w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony

 

Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie

 

Dane osób do kontaktu w naborze

 

Joanna Jakielaszek tel. 785 054 153

Jędrzej Chmielewski tel. 691 190 191