OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A.

Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A.

 

Rada Nadzorcza Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3 w związku z § 28 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna

 1. Kandydaci na powyższe stanowisko muszą spełniać łącznie następujące warunki:
 • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełniać inne niż wymienione w pkt 1)-3) powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 • korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 • posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka.
 1. Ponadto kandydaci powinni:
 • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych;
 • spełniać kryteria niezależności, o których mowa w odrębnym wewnętrznym akcie organizacyjnym dot. zarządzania konfliktem interesów w Grupie Energa.
 1. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 • aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:
 • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1
  pkt 1;
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia - w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z ust. 1 pkt 2;
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z ust. 1 pkt 3;
 • oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z ust. 1 pkt 4;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 5;
 • aktualną informację o niekaralności kandydata wydaną przez Krajowy Rejestr Karny (oryginał dokumentu) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń;
 • oświadczenie kandydata czy toczą się przeciwko niemu postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe;
 • kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne oraz kopię zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. W przypadku braku wyżej wymienionych – oświadczenie zawierające zgodę kandydata na poddanie się procedurze poszerzonego postępowania sprawdzającego, mającego na celu wydanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego o dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzą tajne;
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 2 (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty).
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w ust 3.
 2. Oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 4 lub 5 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w ust. 4 (z wyjątkiem ust. 4 pkt 6) mogą być złożone w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata - w takiej sytuacji kandydat, który spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem – w razie nieprzedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów - wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4-6, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
 • list motywacyjny (w oryginale) wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu
  e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna oraz ENERGA S.A. na potrzeby obecnej rekrutacji, do czasu jej zakończenia. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Rozumiem, że wycofanie zgody spowoduje brak procedowania aplikacji w postępowaniu rekrutacyjnym. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych*.”,

 • życiorys zawodowy (CV) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
 1. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 4 – 6, celem potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, kandydat dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej, zobowiązany jest wypełnić deklarację niezależności potwierdzającą spełnienie kryteriów dotyczących zarządzania konfliktem interesów w Grupie Energa.

 

Informacje o Energa Wytwarzanie S.A. dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://energa-wytwarzanie.pl/

Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinno zostać doręczone na adres: ENERGA S.A. Wydział Nadzoru Właścicielskiego, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (budynek Olivia Gate A, IV piętro) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Energa Wytwarzanie S.A.”.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 3 czerwca 2024 roku o godz. 15:00 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do: Kancelarii ENERGA S.A., aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk (budynek Olivia Gate A, IV piętro).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie lub zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 4 czerwca 2024 roku.

Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie Rady Nadzorczej Energa Wytwarzanie S.A. najlepiej spełniają wymagania do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Energa Wytwarzanie S.A. Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie od dnia 5 czerwca 2024 roku w Gdańsku, przy aleja Grunwaldzka 472. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym dniu, godzinie oraz miejscu na rozmowę kwalifikacyjną, oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

Kandydaci, którzy nie zostali dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni pisemnie przez Radę Nadzorczą na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu kandydata. Wraz z zawiadomieniem Rada Nadzorcza prześle listem poleconym złożoną przez kandydata dokumentację.

 

Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
 • znajomość roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;
 • znajomość systemu ocen i motywacji;
 • znajomość procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze energetycznym;
 • wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji;
 • koncepcja rozwoju i działalności Spółki.

Rada Nadzorcza Energa Wytwarzanie S.A. dokona oceny kandydatów na podstawie zgromadzonych dokumentów oraz rozmowy.

Kandydatom, którzy nie zostali powołani na stanowisko Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Energa Wytwarzanie S.A. odeśle złożoną przez nich dokumentację listem poleconym.

Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada Nadzorcza Energa Wytwarzanie S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą Energa Wytwarzanie S.A. w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

* Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-309), przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000512140, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 593-23-72-895, REGON: 192902676, z kapitałem zakładowym w kwocie 1 109 241 000,00 złotych (opłaconym w całości),  informuje, że:

 • administratorem danych osobowych kandydatów (ADO) jest Energa Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-309), al. Grunwaldzka 472, + 48 58 692 18 02, mail: kancelaria.ew@energa.pl;
 • z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: energa-wytwarzanie@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1);
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Energa Wytwarzanie S.A., wypełnienia obowiązków wynikających z kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Statutu Energa Wytwarzanie S.A., archiwizacji oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. 6 ust 1 lit. b RODO, czyli niezbędności w kontekście zawarcia umowy i działań przedumownych,
 2. 6 ust 1 lit. c RODO, czyli w celu wykonania obowiązku prawnego,
 3. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu ADO.

Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest weryfikacja rzetelności składanych oświadczeń oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa;

 • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;
 • odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 1. uprawnione organy publiczne,
 2. spółka ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.,
 3. podmioty dostarczające korespondencję,
 4. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 5. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Energa Wytwarzanie S.A., a także do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych oraz ewentualnych roszczeń. Dane zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku, gdy postępowanie zakończy się wynikiem negatywnym, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakazują ich dalszego przechowywania;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,
 • informujemy o przysługującym prawie do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. prawo przenoszenia danych osobowych;
 5. usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
 6. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD (pkt 1 lub pkt 2);

 • informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.